Thiết bị đo tốc độ gió / Flow meter

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị đo tốc độ gió