Cô quay chân không - Rotary Evaporation

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm