Bơm chân không dạng màng - Diaphragm Vacuum Pumps

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm