Máy đo quang phổ UV VIS

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm