Thiết bị lấy mẫu không khí / Air sampler

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Thiết bị lấy mẫu không khí