Thử nghiệm độ tan rã viên thuốc / Disintegration Testing

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Thử nghiệm độ tan rã viên thuốc