Thử nghiệm độ mài mòn viên thuốc / Friability Testing

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm