Thiết bị lấy mẫu không khí / Microbial Air Samplers

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm