Đầu đọc nhiệt kế 3 số lẻ ACCUMAC

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm