Đầu dò nhiệt độ chính xác cao AccuMac

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm