Máy khuấy từ gia nhiệt Ohaus

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Máy khuấy từ gia nhiệt