Thiết bị đếm khuẩn lạc / Colony Counting

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm