Thiết bị đo nhiệt ẩm độ / Humidity meter

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm