Thiết bị kiểm tra lực vặn nắp chai

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm