Thử nghiệm độ hòa tan viên thuốc / Dissolution Testing

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm

Thử nghiệm độ hòa tan viên thuốc