Thử nghiệm độ cứng viên thuốc / Hardness Testing

Thiết bị phòng thí nghiệm

Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm